Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

3959 4ea9
Reposted fromromotary romotary viakrybus krybus

February 25 2017

8948 36d0
Reposted fromKZavi KZavi viaszydera szydera

July 09 2015

3924 99c8
Reposted fromtron tron viapokrywka pokrywka

July 07 2015

Kainita
6766 8281
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaszydera szydera

June 25 2015

Kainita

780/2015

Znów wędrujemy ciepłym krajem, 
malachitową łąką morza. 
(Ptaki powrotne umierają 
wśród pomarańczy na rozdrożach.)

Na fioletowoszarych łąkach 
niebo rozpina płynność arkad. 
Pejzaż w powieki miękko wsiąka, 
zakrzepła sól na nagich wargach.

A wieczorami w prądach zatok 
noc liże morze słodką grzywą. 
Jak miękkie gruszki brzmieje lato 
wiatrem sparzone jak pokrzywą.

Przed fontannami perłowymi 
noc winogrona gwiazd rozdaje. 
Znów wędrujemy ciepłą ziemią, 
znów wędrujemy ciepłym krajem.

— Krzysztof Kamil Baczyński - Piosenka
Reposted fromavooid avooid viainsanedreamer insanedreamer
Kainita
9139 c7a7
Reposted fromshepard shepard viaazazel azazel
Kainita
3939 afce
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer

June 24 2015

Kainita

June 23 2015

Kainita
1976 07e4 500
Reposted fromrafil rafil viakrybus krybus
Kainita
7494 c4a6
Reposted frommyashes myashes viadarthsadic darthsadic

June 22 2015

2020 6985
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
1792 2cb1 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
4567 655d
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
9985 592e

roughoclock:

Nymphomaniac (2013)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
0057 52c1 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
Kainita
1865 a3dd
"Daria"
Reposted fromrominaplum rominaplum viaRemulaner Remulaner
Kainita
8062 9c6a
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaDaphne Daphne
4698 eef2
Reposted fromamatore amatore viamisiaq misiaq
Kainita
0103 6aa2 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl